sobota, 13 czerwca 2009

Założenie spółki

Do powstania sp. z o.o. wymaga się:

 1. zawarcia um. sp. w formie aktu notarialnego,
 2. wniesienia wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki,
 3. powołania zarządu,
 4. ustanowienia RN lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa sp.,
 5. wpisu do rejestru.

Z chwilą zawarcia umowy sp. z o.o. powstaje sp. z o.o. w organizacji.

Zarząd zgłasza zawiązanie sp. do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę sp. w celu wpisania sp. do rejestru. Wniosek o wpis sp. do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Zgłoszenie sp. z o.o. do sądu rejestrowego powinno zawierać:

1)    firmę, siedzibę i adres sp.,

2)    przedmiot działalności sp.,

3)    wysokość kapitału zakładowego,

4)    określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,

5)    nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania sp.,

6)    nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa sp. wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,

7)    jeżeli wspólnicy wnoszą do sp. wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności,

8)    czas trwania sp., jeżeli jest oznaczony,

9)    jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń sp. - oznaczenie tego pisma.

Zgłoszenie do sądu rejestrowego sp. jednoosobowej powinno również zawierać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem sp..

Do zgłoszenia sp. do rejestru należy dołączyć:

1)    umowę sp.,

2)    oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione,

3)    jeżeli o powołaniu członków organów sp. nie stanowi akt notarialny zawierający umowę sp., dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego.

Ze zgłoszeniem należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich.

Należy również dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu.

Zarejestrowanie sp. podlega opłacie, która powinna zostać uiszczona w momencie składania wniosku o rejestrację. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty, która obecnie wynosi 1.000,00 złotych (opłat sądowa) i 500,00 złotych (za ogłoszenie w MSiG).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków sp. w organizacji.

Linki sponsorowane

RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl

Rozwiązanie spółki

Rozwiązanie sp. z o.o. następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia sp. z o.o. z rejestru.

Rozwiązanie sp. z o.o. powodują:

 1. przyczyny przewidziane w umowie sp. z o.o.,
 2. uchwała wspólników o rozwiązaniu sp. z o.o. albo o przeniesieniu siedziby sp. z o.o. za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza,
 3. ogłoszenie upadłości sp. z o.o.,
 4. inne przyczyny przewidziane prawem np. art. 21 § 1 (orzeczenie o rozwiązaniu sp. z o.o. przez sąd rejestrowy).

Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu sp. z o.o. przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu sp. z o.o. lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania. Likwidację spółki prowadzi się pod firmą sp. z o.o. z dodaniem oznaczenia "w likwidacji". Likwidatorami spólki są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. W przypadku gdy o rozwiązaniu sp. z o.o. orzeka sąd, może on jednocześnie ustanowić likwidatorów.

Do sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Do zgłoszenia należy dołączyć złożone wobec sądu (KRS) albo poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów.

Likwidatorzy powinni następnie ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten likwidatorzy składają zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące sp., ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku.

Po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu (KRS), z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru (KRS).

Jeżeli zgromadzenie wspólników zwołane w celu zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego nie odbyło się z powodu braku kworum, likwidatorzy powinni wykonać czynności, o których mowa powyżej, bez zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego przez zgromadzenie wspólników.

Księgi i dokumenty rozwiązanej sp. powinny być oddane na przechowanie osobie wskazanej w umowie sp. lub w uchwale wspólników. W braku takiego wskazania, przechowawcę wyznacza sąd rejestrowy.

W przypadku upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru (KRS). Wniosek o wykreślenie spółki z rejestru składa syndyk. Spółka nie ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy postępowanie kończy się układem lub zostaje z innych przyczyn uchylone lub umorzone.

Rozwiązanie sp. z o.o. w organizacji

Jeżeli spółki nie zgłoszono do sądu rejestrowego (KRS) w terminie sześciu miesięcy albo postanowienie sądu odmawiające rejestracji stało się prawomocne, a spółka z o.o. w organizacji nie jest w stanie dokonać niezwłocznie zwrotu wszystkich wniesionych wkładów lub pokryć w pełni wierzytelności osób trzecich, zarząd dokona likwidacji. Jeżeli spółka z o.o. w organizacji nie ma zarządu, zgromadzenie wspólników albo sąd rejestrowy ustanawia likwidatora albo likwidatorów

Do likwidacji spółki z o.o. w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji spółki z o.o., z tym, że likwidatorzy ogłoszą jednokrotnie o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Spółka z o.o. w organizacji ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników sprawozdania likwidacyjnego.

Linki sponsorowane

RADCA PRAWNY
Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl

Zakaz łączenia stanowisk

Zakaz łączenia 2 lub więcej stanowisk kierowniczych, kontrolnych lub nadzorczych w 1 spółce lub w spółkach (spółdzielniach) zależnych.

Nie można jednocześnie pełnić 2 funkcji: organu nadzorującego i organu nadzorowanego.

Członkiem RN lub KR
nie może być (zakaz bezwzględny):

 1. członek zarządu,
 2. prokurent,
 3. likwidator,
 4. kierownik oddziału lub zakładu,
 5. zatrudniony w spółce gł. księgowy, radca prawny, adwokat,
 6. inne osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi.

  Zakaz dot. także czł. zarządu i likwidatorów spółek lub spółdzielni zależnych.

  Naruszenie zakazu = wybór jest nieważny i przez to nie wywołuje skutków prawnych, co wynika z przepisów art. 58 § 1 k.c. w związku z art. 2 ksh

  Podpadnięcie pod zakres w trakcie kadencji = wygaśnięcie mandatu członka RN lub KR.

  Zakaz łączenia stanowisk wg innych przepisów:

 • Ust. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospod. przez osoby pełniące funkcje publiczne = ograniczenia w powoływaniu do RN oraz KR spółek osób pełniących funkcje publiczne.
 • Ust. o samorządzie wojewódzkim = jw.
 • Ust. kominowa (ust. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi).
 • Ust. o komercjalizacji i prywatyzacji PP = katalog osób, które nie mogą być czł. RN w jednoosobowych sp. Skarbu Państwa (np. członkowie zakładowych organizacji związkowych).

Linki sponsorowane

RADCA PRAWNY

Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl

Wyłączenie wspólnika

Przyczyny wyłączenia:

 1. wystąpienie ważnej przyczyny

  Ważnymi przyczynami (ocenia to sąd) mogą być:

  1. przyczyny zawinione przez wspólnika np. działanie na szkodę sp., naruszenie przez niego zakazu konkurencji lub utrudnianie w inny sposób działalności sp.,
  2. przyczyny niezawinione przez wspólnika, np. jego długotrwała choroba, gdy na mocy um. wspólnik ten jest zobowiązany do osobistej pracy w spółce, długotrwała nieobecność, która uniemożliwia podejmowanie uchwał w spółce.
  1. muszą dotyczyć konkretnego wspólnika

  Warunki wytoczenia powództwa o wyłączenie wspólnika:

  1. istnienie ważnych przyczyn dot. danego wspólnika,
  2. wystąpienie z żądaniem przez wszystkich (lub mniejszej liczby, jeżeli um. sp. tak stanowi) pozostałych wspólników posiadających ponad ½ kapitału zakładowego
  3. orzeczenie sądu o wyłączeniu wspólnika,
  4. przejęcie udziałów wyłączonego wspólnika przez pozostałych wspólników lub O3.

  Sąd właściwy:

  Powództwo o wyłączenie wspólnika należy złożyć do sądu gospodarczego właściwego wg siedziby sp. i właściwego rzeczowo.

  Przejęcie udziałów wyłączonego wspólnika:

  Udziały wspólnika wyłączonego muszą być przejęte przez wspólników lub O3. Cenę przejęcia ustala sąd na podstawie rzeczywistej wartości w dniu doręczenia pozwu. Sąd orzekając o wyłączeniu wyznacza termin na zapłatę ceny przejęcia wraz z odsetkami, licząc od dnia doręczenia pozwu.

  Niezapłacenie ceny w terminie = orzeczenie o wyłączeniu staje się bezskuteczne.

  Forma przejęcia udziałów wyłączonego wspólnika = powinno nastąpić zawarcie um. nabycia udziałów w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

  Wspólnika wyłączonego = uważa się za wyłączonego już od dnia doręczenia mu pozwu. Nie wpływa to na ważność czynności, w których brał udział po doręczeniu pozwu.


   

  W celu zabezpieczenia powództwa o wyłączenie wspólnika = sąd może, z ważnych powodów, zawiesić wspólnika w wykonywaniu jego praw udziałowych w spółce.

  Linki sponsorowane

  RADCA PRAWNY

  Obsługa prawna firm

  tel. 503-300-503
  www.matysiak-radcaprawny.pl

Udzielanie absolutorium

W jaki sposób udziela się absolutorium członkom zarządu?

Absolutorium = skwitowanie ("rozliczenie") członków zarządu z wykonywania przez nich obowiązków prowadzenia spraw i zarządzania interesami sp. w poprzednim roku obrotowym.

Absolutorium = zatwierdzenie (akceptację) przez zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie akcjonariuszy) sposobu sprawowania funkcji i podejmowanych w związku z tym działań przez członków zarządu, RN lub komisji rewizyjnej (w spółce z o.o.) w poprzednim roku obrotowym jako zgodnych z przepisami prawa, postanowieniami um. (statutu) sp., dobrymi obyczajami oraz interesem sp. i jej wspólników (akcjonariuszy)."

Absolutorium udzielane jest = tylko i wyłącznie w drodze uchwały ZW podejmowanej bezwzględną większością głosów i tylko na zwykłym zgromadzeniu wspólników, które powinno odbyć się w ciągu 6 m-cy od zakończenia każdego roku obrotowego i obejmuje okres pełnego roku obrotowego, Absolutorium udzielane jest po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności sp. oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała o udzieleniu absolutorium nie może być podjęta w głosowaniu pisemnym.

Absolutorium udzielane jest odrębnie każdemu członkowi zarządu (czyli kilka uchwał ZW po jednej na każdego członka, albo zbiorcza uchwała ze wskazaniem po kolei każdego z członków zarządu), natomiast w doktrynie dopuszczalne jest udzielenie absolutorium jedną uchwała całemu zarządowi, gdy w umowie sp. przewidziana jest wspólna kadencja zarządu.

Wspólnicy będący jednocześnie członkami zarządu - nie mogą głosować przy powzięciu uchwał w sprawie udzielenia im absolutorium.

Nieudzielenie absolutorium członkom zarządu nie powoduje wygaśnięcia mandatu, lecz może stanowić podstawę lub ważna przyczynę odwołania z funkcji członka zarządu.

Udzielenie absolutorium członkom zarządu nie może być utożsamiane z bezwzględnym wyłączeniem odpowiedzialności tych osób wobec sp.

Linki sponsorowane

RADCA PRAWNY

Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl