sobota, 13 czerwca 2009

Aport

Co może być aportem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

(zob. przepisy)

Aport = wkład niepieniężny.

Przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu.

Aportem może być wszystko, co:

 • jest zbywalne (możliwość prawnego zadysponowania wkładem na rzecz sp.),
 • ma wartość ekonomiczną,
 • może wejść do bilansu sp. po stronie aktywów (zdolność bilansowa),
 • jest przydatne i faktycznie dostępne dla sp. (Szumański),
 • subsydiarnie stosowane kryterium możliwości wejścia wkładu do masy upadłościowej lub likwidacyjnej (Szumański)

Przykłady aportu:

 • nieruchomość;
 • ruchomości: maszyny, środki transportowe, narzędzia pracy, koncesje (przenaszalne),
 • użytkowanie wieczyste i inne prawa rzeczowe, za wyjątkiem użytkowania ,
 • przedsiębiorstwo,
 • prawa niematerialne (patenty, licencje, znaki towarowe),
 • surowce, zapas towarów i inne wartości stanowiące przedmiot obrotu sp.,
 • technologię lub know-how,
 • papiery wartosościowe (obligacje, akcje, udziały),
 • wierzytelność wspólnika p-ko spółce (potrącenie umowne),
 • konstytutywnie wnoszone prawo najmu (Szumański - kontrowersyjne).

Przedmiotem aportu do sp. kapitałowej nie może być:

 • prawo niezbywalne (np.: użytkowanie, choć budzi to pewne kontrowersje),
 • świadczenie pracy bądź usług (a także roszczenie o zapłatę prowizji grynadierskiej tj. wynagrodzenia za usługi świadczone przy zakładaniu sp. art. 158 § 2 ).

Aportem
nie może być także:

 • zobowiązanie wspólnika do zapłaty w przyszłości,
 • weksel własny wystawiony przez wspólnika na rzecz sp.,
 • prawo do klienteli (good will = wartość firmy) wnoszone bez przedsiębiorstwa,
 • prawo użytkowania (jako prawo niezbywalne – art. 254 k.c., pogląd ten budzi pewne kontrowersje),
 • translatywnie wniesione prawa najmu,
 • niezbywalne prawa osobiste.
 • wspólnik nie może potrącać swoich wierzytelności wobec sp. kapitałowej z wierzytelnością sp. względem wspólnika z tytułu należnej wpłaty na poczet udziałów. Nie wyłącza to potrącenia umownego.

Wady aportu = odp. wyrównawcza

W przypadku gdy wspólnik wniósł aport mający wady, jest on zobowiązany do wyrównania spółce kapitałowej różnicy między wartością przyjętą w umowie sp., a zbywczą wartością wkładu ustaloną na dzień objęcia udziału (um. sp. może przewidywać, że spółce przysługują wówczas także inne uprawnienia) – art. 14 § 2 ksh.

Konwersja pożyczki na wkład

Wierzytelność wspólnika z tytułu pożyczki udzielonej spółce kapitałowej uważa się za jego wkład do sp. w przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie 2 lat od dnia zawarcia um. pożyczki – art. 14 § 3 ksh


 

Linki sponsorowane

RADCA PRAWNY


Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
www.matysiak-radcaprawny.pl